Головна » Статті » Мої статті

Порядок проведення процедури державної атестації навчальних закладів

 Підготовка та проведення державної атестації навчальних закладів

З метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіти», «Про позашкільну освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 22.01.2014), «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1124 від 05.10.2009, № 1204 від 16.11.2011, № 28 від 22.01.2014), «Положення про позашкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, «Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, інших нормативних актів у галузі освіти атестація навчальних закладів проводиться один раз на десять років.

Атестація як основна форма державного контролю спрямована на визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти; надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.

Державна атестація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється місцевими органами управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, що атестуються.

У випадку створення нового навчального закладу, перепрофілювання (зміни типу) або реорганізації навчального закладу перша державна атестація навчального закладу проводиться не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років з дати державної реєстрації статуту (змін до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному законодавством.

Позачергова державна атестація загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та згідно з цим Порядком.

Відповідно до «Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, атестаційній експертизі підлягають напрямки:

1) відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства;

2) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів;

3) забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців); порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)) (для загальноосвітніх навчальних закладів);

4) дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів (вихованців) (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів);

5) організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;

6) наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;

7) загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу;

8) створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;

9) організація розвивального навчально-виховного середовища (для дошкільних навчальних закладів);

10) організація харчування дітей (для дошкільних навчальних закладів);

11) забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців);

12) створення умов для задоволення потреб учнів (вихованців) у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи (для загальноосвітніх навчальних закладів);

13) забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу);

14) роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

 

Порядок проведення процедури державної атестації навчальних закладів

1. Державна атестацiя навчальних закладiв державної форми власностi здiйснюється Мiнiстерством освiти i науки, iншими центральними органами виконавчої влади, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, що атестуються. Ці установи розробляють і затверджують план проведення державної атестації, який доводиться до відома керівників трудових колективів та батьківської громадськості відповідних навчальних закладів, не пізніше ніж за один календарний рік до початку проведення державної атестації.

2. Не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації відповідним органом освіти складається та затверджується наказом робоча програма, склад атестаційної комісії, циклограма проведення державної атестації.

Атестаційна комісія складається з урахуванням пропозицій територіального відділу освіти, на території якого знаходиться навчальний заклад, що надаються до вищого органу освіти (департаменту освіти і науки) не пізніше, ніж за 45 календарних днів до початку проведення атестації.

Атестаційна комісія створюється з числа працівників департаменту, фахівців навчальних закладів (крім цього навчального закладу), установ освіти, підприємств, організацій та представників громадськості (профспілок, освітніх громадських організацій тощо) (за згодою) чисельністю не більше 15 осіб.

Члени атестаційної комісії (крім членів атестаційної комісії – представників громадськості) повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію, практичний досвід роботи у сфері освіти, володіти необхідними знаннями та навичками.

Кількість представників громадськості у складі атестаційної комісії повинна становити не менше третини від її складу.

Не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації Робоча програма атестаційної експертизи доводиться до відома керівника, трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу. Форма інформування обирається для навчального закладу індивідуально із урахуванням можливостей навчального закладу, пропозицій територіального відділу освіти.

3. Атестаційна експертиза навчального закладу розпочинається з проведення відкритої публічної презентації діяльності навчального закладу (далі - презентації) його керівником та заслуховування інформації від територіального органу управління освітою щодо створення ним умов для забезпечення функціонування навчального закладу.

Термін проведення презентації визначається циклограмою проведення державної атестації конкретного навчального закладу.

Форму проведення презентації обирає навчальний заклад.

За підсумками проведення заходу секретарем атестаційної комісії оформлюється протокол.

4. Атестаційна експертиза основних напрямків діяльності навчального закладу, визначених Робочою програмою, проводиться протягом 15 робочих днів. При цьому робота атестаційної комісії безпосередньо у навчальному закладі триває не більше ніж 5 робочих днів.

5. Після завершення атестаційної експертизи члени атестаційної комісії заповнюють Протокол атестаційної експертизи за визначеними напрямками експертизи та надають їх секретарю атестаційної комісії, який готує узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи (далі – висновок).

На підсумковому засіданні атестаційної комісії обговорюється висновок, складаються вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню (далі – рекомендації).

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу.

Рішення атестаційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів. У разі якщо голоси розділилися порівну, вирішальний голос має голова атестаційної комісії.

Підсумкове засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом.

6. За результатами проведення атестаційної експертизи навчального закладу атестаційна комісія надає до вищого органу освіти документи:

- протокол про проведення публічної презентації та звіту територіального відділу освіти, молоді та спорту;

- протоколи робочої програми з висновками та рекомендаціями членів атестаційної комісії;

- узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи;

- рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню;

- протокол підсумкового засідання атестаційної комісії.

7. Атестаційна комісія одночасно надсилає до навчального закладу аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

Керівник навчального закладу може надати обґрунтовані заперечення (далі – заперечення) щодо висновку та рекомендацій до департаменту не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії.

8. На підставі висновку, рекомендацій атестаційної комісії та заперечень керівника навчального закладу (за наявності) не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій орган освіти у межах своїх повноважень визначає відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освітнього рівня та приймає рішення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється відповідним наказом.

9. Рішення органу освіти про результати державної атестації невідкладно доводяться до відома керівника трудового колективу та батьківської громадськості навчального закладу.

Результати державної атестації навчальних закладів оприлюднюються у засобах масової інформації, на веб-сайті вищого органу освіти та навчального закладу.

Рекомендації, надані атестаційною комісією під час державної атестації, враховуються при проведенні перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.

10. Атестація навчального закладу, визнаного неатестованим, проводиться відповідно до чинного законодавства та згідно з Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

11. Після завершення державної атестації навчального закладу формується для зберігання у відповідному органі освіти Атестаційна справа, до якої входять документи:

- наказ про проведення державної атестації навчального закладу, затверджені ним Робоча програма, склад атестаційної комісії, циклограма роботи атестаційної комісії;

- протокол про проведення публічної презентації та звіту територіального відділу освіти;

- протоколи робочої програми з висновками та рекомендаціями членів атестаційної комісії;

- узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи;

- рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню;

- протокол підсумкового засідання атестаційної комісії;

- підсумковий наказ відповідного органу освіти про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим.

В навчальному закладу зберігаються документи:

- наказ про проведення державної атестації навчального закладу, затверджені ним Робоча програма, склад атестаційної комісії, циклограма роботи атестаційної комісії;

- узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи;

- рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню;

- підсумковий наказ відповідного органу освіти про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим.

 

Зміст програм державної атестації навчальних закладів

 

І.

Забезпечення якості управлінської діяльності

відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу;

створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;

забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу);

створення умов для задоволення потреб учнів (вихованців) у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

 

 

 

ІІ.

Забезпечення якості освіти

забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців); порівняння результатів ЗНО випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)

дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів (вихованців)

організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

 

ІІІ.

Забезпечення прав та законних інтересів учнів

створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів

забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців)

 

 

ПОРЯДОК

проведення відкритої публічної презентації діяльності

навчального закладу під час державної атестації

Державна атестація навчальних закладів проводиться відповідним органом освіти відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, який встановлює основні завдання, умови та процедуру проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, у тому числі навчальних закладів, що входять до складу навчально-виховних комплексів (об’єднань), згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

Відповідно до п. 5 Порядку атестаційна експертиза навчального закладу полягає у проведенні відкритої публічної презентації діяльності навчального закладу його керівником (далі - Презентація) та заслуховуванні інформації від органу управління освітою, у сфері управління якого перебуває навчальний заклад (далі - Інформація), щодо створення ним умов для забезпечення функціонування навчального закладу; у вивченні атестаційною комісією напрямів (питань) діяльності навчального закладу, визначених робочою програмою.

Відкрита публічна презентація діяльності навчального закладу проводиться його керівником на базі навчального закладу в перший день проведення процедури його атестації.

 

 

 

Порядок проведення Презентації

1. Підготовчий етап

1.1. Аналіз матеріалів діяльності навчального закладу з різних напрямків його діяльності за останні 3 роки.

1.2. Підготовка доповіді керівника.

1.3. Визначення місця та умов проведення Презентації.

1.4.Узгодження з головою атестаційної комісії часу проведення Презентації (не пізніше, ніж за 5 днів до початку атестаційної експертизи).

1.5. Повідомлення членів атестаційної комісії про час та місце проведення Презентації.

1.6. Розміщення оголошення про проведення Презентації (не пізніше, ніж за 5 днів до початку атестаційної експертизи).

1.7. Запрошення педагогічного колективу, представників учнівської спільноти, батьківської громадськості для участі в заході.

 

2. Процедурний етап

2.1. Доповідь керівника щодо функціонування та результатів діяльності навчального закладу.

2.2. Виступ представників управління освітою, в сфері якого перебуває навчальний заклад, щодо створення умов для забезпечення функціонування навчального закладу.

2.3. Регламент заходу до 90 хвилин.

 

3. Змістовна складова Презентації

3.1. Доповідь керівника щодо функціонування та результатів діяльності навчального закладу повинна містити інформацію про створення навчального закладу, тип навчального закладу, мережу класів (груп), їх наповнюваність (в динаміці за 3 роки), режим роботи, специфіку організації навчально-виховного процесу:

- аналіз матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчального закладу, використання виділених навчальному закладу бюджетних асигнувань, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу;

- забезпечення безпечних умов в навчальному закладі для учасників навчально-виховного процесу;

- програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- кадрове забезпечення (укомплектованість, плинність кадрів, якісний склад, результати атестації педкадрів (всі параметри - в динаміці), створення умов для творчого зростання педагогічних працівників;

- дотримання прав та законних інтересів учасників навчально-виховного процесу (п. 6.5. Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178);

- створення необхідних умов для розвитку дитини (учня), організації виховної, позакласної, позашкільної роботи в навчальному закладі;

- створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів (для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів), створення умов (відповідно до потреб) для ранньої корекційної та профілактичної роботи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (для дошкільних навчальних закладів), забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців);

- інноваційна діяльність, реалізація проектів, впровадження освітніх програм, співпраця з ВНЗ;

- результати навчально-виховної роботи з учнями (за результатами участі учнів в олімпіадах різних рівнів, творчих та спортивних конкурсах, ЗНО);

- робота колегіальних органів управління навчальним закладом, взаємодія з

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями тощо;

- висновки про створення умов для реалізації в навчальному закладі права громадян на отримання загальної середньої (дошкільної, позашкільної) освіти.

 

3.2. Виступ представників управління освітою, в сфері якого перебуває навчальний заклад, має містити аналіз дій органу управління освіти (за останні 3 роки) щодо створення умов для забезпечення функціонування навчального закладу:

- місце навчального закладу, що атестується, в освітній системі території (району, міста);

- реалізація заходів, спрямованих на забезпечення функціонування навчального закладу;

- кадрова політика;

- впровадження заходів щодо фінансового забезпечення функціонування навчального закладу, зміцнення його матеріальної бази;

- раціональність використання у навчальному закладі загального фонду бюджету, залучених коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел;

- результати проведених заходів контролю за діяльністю навчального закладу (питання, що підлягали перевірці (за останні 3-5 років), висновки про результати контролю);

- стан реалізації конституційного права громадян на звернення, аналіз звернень громадян;

- висновки про створення умов для реалізації в навчальному закладі права громадян на отримання загальної середньої (дошкільної, позашкільної) освіти.

Державна атестація навчальних закладів – одне з найважливіших і складних управлінських рішень. Загалом новий Порядок атестації вписується в загальнодержавну політику децентралізації та створює підгрунтя для зміцнення довіри до місцевих органів управління освітою, керівників навчальних закладів.

Отже, на сьогодні, державна атестація навчальних закладів через відкритість і прозорість на всіх її етапах є основною рушійною силою розвитку закладів освіти, створює реальні передумови для розвитку якісно нової національної системи освіти України.

Категорія: Мої статті | Додав: ЦАПК (06.04.2016)
Переглядів: 877 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Середа, 16.01.2019