Головна » Статті » Мої статті

Зміни освітнього законодавства щодо Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

 

Зміни освітнього законодавства

щодо Порядку  державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів: порівняльний аналіз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24.07.2001  N 553
(у редакції, що затверджена
наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.08.2004 N 658    

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2001 р. за N 678/5869
 

ПОРЯДОК
         державної атестації загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

6 березня 2015 року втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року № 553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2001 року за № 678/5869.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
30 січня 2015 року № 67

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 173/26618

 

Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

 

6 березня 2015 року набув чинності наказ Міністерства від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618.

 

1. Цей  Порядок  визначає   основні   завдання   і   принципи проведення атестації загальноосвітніх,  дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) згідно  з  вимогами Законів  України  "Про  загальну середню освіту",  "Про позашкільну освіту",   "Про   дошкільну   освіту",  відповідних  положень  про  ці  заклади  та  інших
нормативно-правових актів.

1. Цей Порядок встановлює основнi завдання, умови та процедуру проведення державної атестацiї загальноосвiтнiх, дошкiльних, позашкiльних навчальних закладiв, у тому числi навчальних закладiв, що створюють або входять до складу навчально-виховних комплексiв (об’єднань) (далi — навчальний заклад), згiдно з вимогами Законiв України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про позашкiльну освiту», «Про дошкiльну освiту».

 

2. Атестація   є   основною   формою   державного    контролю
за діяльністю     навчальних    закладів    незалежно    від    їх
підпорядкування,  типу та форм власності  і  проводиться  з  метою забезпечення   реалізації   єдиної   державної  політики  у  сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

 

2. Державна атестацiя є основною формою державного контролю за дiяльнiстю навчальних закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкування, типiв i форм власностi.

Головними завданнями державної атестацiї навчальних закладiв є:

- визначення вiдповiдностi навчального закладу державним стандартам певного освiтнього рiвня, дотримання ним вимог цих державних стандартiв та забезпечення надання якiсної освiти;

- надання органiзацiйно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.

 

3. Атестація навчальних закладів проводиться не рідше  одного
разу на десять років.

     Позачергова атестація    дошкільних    та    загальноосвітніх
навчальних закладів   усіх   форм  власності  може  здійснюватись,
як виняток,  лише за рішенням Міністерства освіти і науки  України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

     Позачергова атестація   державних   позашкільних   навчальних
закладів проводиться,  як виняток,  лише  за  рішенням  спеціально вповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі освіти або інших центральних органів  виконавчої  влади,  у  сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

     Позачергова атестація  комунальних  позашкільних   навчальних закладів проводиться,  як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки       Крим,       обласних,        Київської та Севастопольської   міських,  районних  державних  адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають позашкільні    навчальні    заклади,    та    органів    місцевого самоврядування.

     Позачергова атестація   приватних   позашкільних   навчальних
закладів  проводиться,  як  виняток,  лише  за  рішенням  власника
(засновника)  або  спеціально  вповноваженого  центрального органу виконавчої  влади  в  галузі  освіти,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим, обласної,   Київської   та   Севастопольської   міських,  районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів  управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів місцевого самоврядування.

    

3. Державна атестацiя навчальних закладiв проводиться один раз на десять рокiв.

У випадку створення нового навчального закладу, перепрофiлювання (змiни типу) або реорганiзацiї навчального закладу перша державна атестацiя навчального закладу проводиться не ранiше нiж через один календарний рiк, але не пiзнiше двох календарних рокiв з дати державної реєстрацiї статуту (змiн до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному законодавством.

Позачергова державна атестацiя загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до Законiв України «Про загальну середню освiту», «Про позашкiльну освiту» та згiдно з цим Порядком.

 

4. Основним завданням атестації є оцінка:

     реального стану організації та здійснення навчально-виховного
процесу,     позаурочної      виховної,      корекційно-відновної,
реабілітаційної  та  лікувальної  роботи  з урахуванням заявленого
статусу та специфіки навчального закладу;

     відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців)
вимогам навчальних програм,  підготовки  до  продовження  навчання
або подальшої трудової діяльності;

     умов роботи   навчального   закладу;   матеріально-технічної,
науково-методичної,   навчально-виробничої,  культурно-спортивної,корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої         бази;
санітарно-гігієнічних   норм;   можливостей  здійснення  загальної
середньої освіти,  дошкільної та позашкільної  освіти;  реалізації
навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;

     забезпечення використання  та  навчання  українською   мовою,
задоволення  освітніх  потреб  у  вивченні російської та інших мов
національних меншин України;

     якісного складу    та   професійної   майстерності   керівних
і педагогічних працівників;

     ефективності управління навчальним закладом.

 

-

5. Основними   принципами  атестації  навчальних  закладів  є
плановість,  об'єктивність, науковість, компетентність, гласність,
коректність.

-

     6. Атестація  навчальних  закладів  державної форми власності
здійснюється Міністерством освіти  і  науки,  іншими  центральними органами  виконавчої  влади,  що  мають  у  своєму підпорядкуванні відповідні навчальні заклади.
 

    

4. Державна атестацiя навчальних закладiв державної форми власностi здiйснюється Мiнiстерством освiти i науки, iншими центральними органами виконавчої влади, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, що атестуються.

Державна атестацiя навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється вiдповiдними мiсцевими органами управлiння освiтою, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, що атестуються.

Державна атестацiя навчальних закладiв приватної форми власностi здiйснюється вiдповiдними органами управлiння освiтою Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

 

7. Атестація   загальноосвітніх   і   дошкільних   навчальних
закладів  комунальної  та  приватної  форм  власності здійснюється Міністерством  освіти  і   науки   Автономної   Республіки   Крим, управліннями освіти      і      науки      обласних,     Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

     Атестація позашкільних  навчальних закладів комунальної форми власності   здійснюється   відповідними    органами    управління, підпорядкованими   Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим, обласним,  Київській   та   Севастопольській   міським,   районним державним   адміністраціям,  до  сфери  управління  яких  належать позашкільні навчальні заклади,  органам  місцевого  самоврядування (далі - відповідні органи управління).

     Атестація позашкільних навчальних  закладів  приватної  форми власності   здійснюється   органами  управління  місцевих  органів виконавчої влади  відповідно  до  типу  позашкільного  навчального закладу та місця його розташування.

 

5. Орган, що здiйснює державну атестацiю навчальних закладiв, розробляє i затверджує план проведення державної атестацiї, який доводиться до вiдома керiвникiв трудових колективiв та батькiвської громадськостi вiдповiдних навчальних закладiв, не пiзнiше нiж за один календарний рiк до початку проведення державної атестацiї.

 

8. Атестація    навчальних   закладів   здійснюється   шляхом
проведення атестаційної експертизи.

     Атестаційну експертизу  навчальних  закладів  державної форми власності системи Міністерства освіти і науки  проводить  Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.
 

    

6. Для проведення державної атестацiї конкретного навчального закладу орган, що її здiйснює, створює атестацiйну комiсiю з числа працiвникiв цього органу, фахiвцiв навчальних закладiв (крiм цього навчального закладу), установ освiти, пiдприємств, органiзацiй та представникiв громадськостi (профспiлок, освiтнiх громадських органiзацiй тощо) (за згодою) чисельнiстю не бiльше 15 осiб. Члени атестацiйної комiсiї (крiм членiв атестацiйної комiсiї — представникiв громадськостI) повиннi мати вiдповiдну освiту, квалiфiкацiю, практичний досвiд роботи у сферi освiти, володiти необхiдними знаннями та навичками. Кiлькiсть представникiв громадськостi у складi атестацiйної комiсiї повинна становити не менше третини вiд її складу. Засiдання атестацiйної комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин вiд її складу. Рiшення атестацiйної комiсiї приймаються колегiально, бiльшiстю голосiв. У разi якщо голоси роздiлилися порiвну, вирiшальний голос має голова атестацiйної комiсiї.

 

9. Організаційне   забезпечення  і  контроль  за  проведенням
атестаційної експертизи    навчальних     закладів     комунальної
і приватної  форм власності здійснюють регіональні експертні ради, що створюються при відповідних органах управління.

 

    

 

7. Атестацiйна комiсiя при проведеннi атестацiйної експертизи навчального закладу керується цим Порядком та робочою програмою, що складається нею i затверджується керiвником вiдповiдного органу, що проводить державну атестацiю. Залежно вiд типу та ступеня навчального закладу, що атестується, до робочої програми за рiшенням атестацiйної комiсiї включаються вiдповiднi напрями (питання), визначенi пунктом 9 цього Порядку.

Робоча програма атестацiйної експертизи доводиться до вiдома керiвника, трудового колективу, батькiвської громадськостi навчального закладу не пiзнiше нiж за мiсяць до початку проведення атестацiї.

 

10. Регіональні  експертні  ради  з  урахуванням   пропозицій
органів управління  районних  і  міських  державних адміністрацій, до сфери управління яких  належать  навчальні  заклади,  складають план   проведення  атестаційної  експертизи,  який  затверджується відповідними органами управління та доводиться до відома керівника навчального  закладу  не  пізніше ніж за рік до початку проведення атестації.

 

 

8. Атестацiйна експертиза навчального закладу полягає у:

проведеннi вiдкритої публiчної презентацiї дiяльностi навчального закладу його керiвником та заслуховуваннi iнформацiї вiд органу управлiння освiтою, у сферi управлiння якого перебуває навчальний заклад, щодо створення ним умов для забезпечення функцiонування навчального закладу;

вивченнi атестацiйною комiсiєю напрямiв (питань) дiяльностi навчального закладу, визначених робочою програмою.

Атестацiйна експертиза навчального закладу не може проводитись бiльше нiж 15 робочих днiв. При цьому робота атестацiйної комiсiї безпосередньо у навчальному закладi не може тривати бiльше нiж 5 робочих днiв.

 

     11. Для  проведення   атестаційної   експертизи   навчального
закладу   відповідним  органом  управління  створюється  експертна
комісія з числа провідних фахівців відповідного органу управління, навчальних  закладів і установ освіти,  підприємств,  організацій, які  мають  відповідну  спеціальну   освіту,   високу   професійну кваліфікацію,  практичний  досвід  роботи,  володіють  необхідними знаннями  та  навичками.  Склад  експертних  комісій  не   повинен перевищувати 15 осіб.
 

 

9. Атестацiйна комiсiя здiйснює атестацiйну експертизу дiяльностi навчального закладу за такими напрямами (питаннями):

1) вiдповiднiсть документацiї, у тому числi фiнансової, вимогам законодавства;

2) створення умов для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами, в тому числi дiтей — iнвалiдiв;

3) забезпечення якостi загальної середньої освiти (порiвняльний аналiз результатiв зовнiшнього та внутрiшнього монiторингу результатiв навчальних досягнень учнiв (вихованцiв); порiвняння результатiв незалежного оцiнювання випускникiв 11-х класiв iз результатами їх навчальних досягнень (за 3 останнi роки)) (для загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

4) дiєвiсть внутрiшнього монiторингу навчальних досягнень (розвитку) учнiв (вихованцiв) (для дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

5) органiзацiя роботи щодо професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв;

6) наявнiсть бiблiотеки та/або використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчально-виховному процесi;

7) загальний стан територiї, будiвель та примiщень навчального закладу;

8) створення безпечних умов для учасникiв навчально-виховного процесу;

9) органiзацiя розвивального навчально-виховного середовища (для дошкiльних навчальних закладiв);

10) органiзацiя харчування дiтей (для дошкiльних навчальних закладiв);

11) забезпечення соцiально-психологiчного супроводу учнiв (вихованцiв);

12) створення умов для задоволення потреб учнiв (вихованцiв) у рiзних формах позаурочної навчально-виховної роботи (для загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

13) забезпечення якостi управлiнської дiяльностi (наявнiсть (дiєвiсть) внутрiшнього контролю за органiзацiєю навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених пiд час попереднiх заходiв контролю; вiдкритiсть i публiчнiсть у дiяльностi навчального закладу);

14) роль навчального закладу у життi територiальної громади та його суспiльна оцiнка батькiвською громадськiстю, громадськими об’єднаннями.

 

     12. До  складу  експертної  комісії  у  разі  потреби  можуть
входити  представники   інших   органів   державного   управління, регіональної   експертної  ради,  Державної  інспекції  навчальних закладів Міністерства освіти і науки.

     У складі  експертної  комісії не можуть перебувати працівники
навчального закладу,  що атестується,  або особи,  які мають пряме відношення до діяльності цього навчального закладу.


-

     13. Основою   організації  діяльності  експертної  комісії  є
робоча програма   атестаційної    експертизи,    що    складається
для конкретного  навчального  закладу  і затверджується керівником відповідного органу   управління.
   Робоча   програма   доводиться до відома  керівника  навчального  закладу  за  місяць  до початку проведення атестаційної експертизи.

 

 

 

 

(п.7 абзац 2)

14. Не  пізніш  як  за  2  місяці  до  проведення   атестації
навчальний  заклад  подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад: стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення; організація та  здійснення  навчально-виховного процесу; копії навчальних планів і програм тощо.

 

-

     15. Термін    роботи    експертної    атестаційної    комісії
у навчальному закладі не повинен бути більшим,  ніж 15 календарних
днів.

    

-

16. Експертна атестаційна комісія у термін до 20  днів  після
завершення  роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу,  у якому містяться  висновки  з  основних  напрямів  його діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти: атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.

     Акт атестаційної експертизи подається регіональній експертній
раді і керівнику навчального закладу.

 

-

     17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає
матеріали  атестаційної  експертизи  і готує вмотивований висновок щодо атестації  навчального  закладу.  На  основі  цього  висновку відповідний   орган   управління,  на  який  покладено  проведення атестації,  приймає рішення  про  атестацію  навчального  закладу.
Указане рішення доводиться до відома керівника навчального закладу та  відповідного  органу  управління  у  місячний  термін  з   дня надходження висновку від регіональної експертної ради.

 

10. Атестацiйна комiсiя пiсля завершення атестацiйної експертизи одночасно надає органу, що здiйснює державну атестацiю навчального закладу, та навчальному закладу аргументований висновок щодо результатiв атестацiйної експертизи (далi — висновок) та вмотивованi конкретнi рекомендацiї для навчального закладу щодо пiдвищення якостi надання освiтнiх послуг населенню (далi — рекомендацiї). Рекомендацiї враховуються при проведеннi перевiрки (iнспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю.

 

     18. У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками
атестаційної комісії протягом 10 днів  з  моменту  отримання  акта
експертизи керівник   навчального  закладу  може  подати  апеляцію до регіональної  експертної   ради.   Якщо   апеляція   визнається правомірною,  то  регіональна  експертна  рада призначає експертну комісію у новому складі та  в  погоджений  з  навчальним  закладом термін  проводить повторну експертизу.  Висновки цієї експертизи є остаточними.

 

11. Керiвник навчального закладу може надати обґрунтованi заперечення (далi — заперечення) щодо висновку та рекомендацiй до органу, який здiйснює державну атестацiю вiдповiдного навчального закладу, не пiзнiше нiж через 5 робочих днiв з дати отримання висновку та рекомендацiй атестацiйної комiсiї.

 

19. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності
навчально-виховного    процесу    навчальний   заклад   визнається
атестованим з   відзнакою,   атестованим,    атестованим    умовно
або неатестованим.

 

    

12. На пiдставi висновку, рекомендацiй та заперечень (за наявностI) не ранiше нiж через 5 робочих днiв та не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дати отримання висновку та рекомендацiй орган, який здiйснює державну атестацiю, за результатами державної атестацiї у межах своїх повноважень визначає вiдповiднiсть освiтнiх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освiтнього рiвня та приймає рiшення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється вiдповiдним наказом.

 

20. Атестованому  закладу  видається  свідоцтво встановленого
зразка.

 

    

 

13. Рiшення органу, що здiйснює державну атестацiю, про результати державної атестацiї невiдкладно доводяться до вiдома керiвника трудового колективу та батькiвської громадськостi вiдповiдного навчального закладу.

Результати державної атестацiї навчальних закладiв оприлюднюються у засобах масової iнформацiї, на офiцiйних веб-сайтах органу, що здiйснює державну атестацiю, та навчального закладу.

 

21. Атестованому навчальному закладу,  що здійснює підготовку
за   рівнем   повної   або  базової  загальної  середньої  освіти,
підтверджується  право  видачі  документа  про  освіту  державного
зразка.

 

    

14. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який здiйснює державну атестацiю, визначає дату проведення повторної державної атестацiї (не ранiше нiж через один календарний рiк, але не пiзнiше двох календарних рокiв). При повторнiй державнiй атестацiї атестацiйна експертиза проводиться атестацiйною комiсiєю у новому складi.

 

22. Для  навчальних  закладів,  які  атестовані  з відзнакою,
можуть застосовуватись  заходи  щодо  матеріального  і  морального
стимулювання праці педагогічних колективів та їх керівників.

15. Визнання за результатами повторної державної атестацiї навчального закладу державної або комунальної форм власностi неатестованим є пiдставою для прийняття уповноваженим органом рiшення щодо:

1) створення, реорганiзацiї або перепрофiлювання (змiни типу) навчального закладу вiдповiдно до законодавства;

2) лiквiдацiї навчального закладу вiдповiдно до законодавства.

Якщо за результатами повторної державної атестацiї навчальний заклад приватної форми власностi було визнано повторно неатестованим, то це є пiдставою для анулювання його лiцензiї на надання освiтнiх послуг у порядку, визначеному законодавством.

 

     23. Навчальний  заклад  визнається  атестованим умовно,  якщо
в його  діяльності  наявні  недоліки,  які  істотно  не  впливають
на результати  його  роботи  і можуть бути ліквідовані.  У рішенні
про умовну атестацію навчального закладу  повинні  бути  визначені конкретні  заходи  щодо  вдосконалення його діяльності,  виконання яких у встановлений термін є обов'язковим  для  збереження  права видачі документів про освіту державного зразка.

16. Витрати на органiзацiю i проведення державної атестацiї навчальних закладiв здiйснюються за рахунок коштiв органiв, що її проводять.

За особами, якi залучаються до роботи в атестацiйних комiсiях на час проведення державної атестацiї безпосередньо у навчальному закладi, зберiгається заробiтна плата за основним мiсцем роботи.

 

     24. Навчальний    заклад   визнається   неатестованим,   якщо
результати  його  освітньої   діяльності   та/або   наявні   умови
організації    навчально-виховного    процесу    не   відповідають
установленим державним стандартам.  Для таких навчальних  закладів установлюються причини   незадовільної   роботи  і,  у  залежності від можливості їх ліквідації,  у встановленому порядку приймаються рішення  щодо  виправлення недоліків і повторної атестації закладу через 1 - 2 роки або зміни типу, реорганізації, ліквідації закладу відповідно  до чинного законодавства.  У такому разі неатестований навчальний  заклад  позбавляється  ліцензії  на  надання  освітніх послуг.

 

17. Інструктивно-методичне забезпечення державної атестацiї навчальних закладiв здiйснює Мiнiстерство освiти i науки, а контроль за її проведенням — Державна iнспекцiя навчальних закладiв.

 

     25. У  разі  незгоди  з  висновком  про  неатестацію керівник
навчального закладу протягом місяця з  моменту  отримання  рішення відповідного  органу  управління,  на  який  покладено  проведення атестації, має  право  подати  апеляцію  до  Міністерства   освіти і науки  України,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади, до сфери управління якого належить заклад.

     Міністерство освіти  і  науки  України  або інший центральний
орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, протягом  місяця розглядає матеріали атестації та приймає рішення, яке доводить   до    відома    керівника    навчального    закладу та відповідного органу управління.

 

-

     26. Результати  атестації  навчальних закладів оприлюднюються через засоби масової інформації.

 

-

27. Витрати на організацію і проведення атестації  навчальних
закладів   здійснюються  за  рахунок  коштів  відповідних  органів
виконавчої влади.  Позачергова   атестація   навчального   закладу
з метою   зміни   його  типу  і  підвищення  статусу  здійснюється
за рахунок власних надходжень навчального закладу.

    

-

28. За  особами,  які  залучаються  до  роботи  в  експертних
комісіях   на   час   проведення  атестації  навчальних  закладів,
зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

-

     29. Програмно-методичне  забезпечення  атестації   навчальних
закладів  системи  Міністерства  освіти  і науки та контроль за її
проведенням  здійснює  Державна  інспекція   навчальних   закладів Міністерства освіти і науки України.

 

-

 

Таким чином, усі розпочаті процедури державних атестацій (атестаційних експертиз) були завершені або відмінені до 6 березня 2015 року, бо в іншому випадку застосування нормативно-правового акту, що втратив чинність, тягне за собою неправомірність будь-яких наслідків таких дій.

Відповідно визнані такими, що втратили чинність, Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства від 17 червня 2013 року № 772.

 

Категорія: Мої статті | Додав: ЦАПК (08.07.2015)
Переглядів: 836 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Четвер, 15.11.2018