Головна » Статті » Мої статті

ГОРИЗОНТИ АТЕСТАЦІЇ

ГОРИЗОНТИ АТЕСТАЦІЇ

 

Коваленко Олександр Вікторович, завідувач відділу атестації педагогічних кадрів та навчальних закладів Донецького облІППО

 

Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі.  

Алі Апшероні

 

Сьогодення розвитку україн­ського суспільства потребує оновлення структури та змісту діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Основними завданнями управління навчальним закладом на засадах менеджменту освітніх інновацій є переорієнтація на відкриту соціально-педагогічну систему якісно нового стану, в якій: - забезпечується постійна соціальна, матеріальна і психологічна підтримка педагогів-новаторів; - створюються правові, організаційні і психологічні умови забезпечення експериментальної діяльності; - залучаються різні інвестори; - ведеться активна робота з розробки і впровадження освітніх інновацій; - розширюються і поглиблюються функціональні обов’язки учасників навчально-виховного й управлінського процесів.

Сучасний навчальний заклад є багатогранним механізмом, який об'єднує складові навчально-виховного процесу:

-           навчання;

-           виховання;

-           методичну роботу (науково-методичну роботу);

-           експериментальну (науково-дослідну) діяльність:

-           психологічний супровід;

-           матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Загальна реалізація усіх напрямків діяльності освітніх установ здійснюється педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна майстерність, тим ефективнішим стає навчально-виховний процес та результативність діяльності освітнього закладу. Виходячи з цього, особливого значення набуває послідовна робота з педагогічними кадрами до якої входить і атестація педагогічних працівників. Адміністрація навчального закладу є організатором і керівником атестаційного процесу, розробником системи атестаційної роботи в освітній установі.

Але атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її з одного боку - в систему управлінської діяльності, а з іншого боку - в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестація педагогічних працівників Донецької області у 2015-2016 навчальному році здійснювалась відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 р. №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20.12.2011 р. №1473 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 08.08.2013 р.  № 1135.  

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників Донецької області атестаційними комісіями різних рівнів акцент було зроблено на наступні положення:

- підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі педагога, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу, серед вихованців та їх батьків;

- усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогів, що атестуються, з порядком та терміном проведення атестаційної експертизи педагоги ознайомлюються заздалегідь;

- робота атестаційних комісій спрямована на виявлення успіхів та проблем у педагогічній діяльності, спрямованих на реалізацію педагогом цілей освіти на сучасному етапі;

- атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та  викладачів усіх спеціальностей, які мають вищу  педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  магістра відповідно до п. 4.1.  Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти.

Основними принципами атестації в навчальних закладах Донеччини традиційно є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Педагогічні працівники, які атестувалися у звітний період відповідають вимогам, встановленим до працівників певної кваліфікаційної категорії:

– постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків;

–  використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом;

– володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі;

– здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Слід зазначити позитивну тенденцію на збільшення кількості педагогічних працівників, які атестувалися комісією ІІІ (обласного) рівня та зростання частки педагогів, які атестуються на підвищення категорії.

Педагоги, які підлягали атестації, активно брали участь у міських/районних, обласних, всеукраїнських заходах, показали високу результативність своєї роботи. Атестаційними комісіями оцінювалась діяльність педагогічних працівників з огляду на рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності, глибину і якість навчальних досягнень учнів, використання педагогами оптимальних форм і методів на уроках та в позакласній роботі, методичну активність педпрацівників, керівництво науковою роботою школярів, підготовку переможців і призерів районних, обласних та всеукраїнських олімпіад, участь у роботі методичних об’єднань, роботу вчителя як класного керівника тощо. Акцентувалася увага не тільки на певному освітньому рівні вчителя, а й здатності ним творчо використовувати набутий досвід у практичній діяльності.

Виходячи з досвіду проведення атестації у 2015-2016 н.р. атестаційною комісією ІІІ (обласного) рівня рекомендовано використати таку форму узагальнення досвіду роботи вчителів (претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань) як презентація електронного портфоліо. Це зумовлено активним застосуванням ІКТ у навчально-виховному процесі  і є однією з першочергових ознак професійної майстерності сучасного педагога (п.п. 4.3-4.6 Типового положення).

При підготовці презентації слід врахувати наступне:

·         матеріал викладати стисло, максимально інформативно, в чіткому порядку, без нагромаджень;

·         інформацію ретельно структурувати;

·         важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) подавати крупним планом, бажано з ілюстраціями;

·         для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

·         графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст та мати чітке пояснення;

·         рядок має містити 5-8 слів;

·         усього на слайді має бути не більше 10 рядків;

·         загальна кількість слів не повинна перевищувати 80-ти;

·         у тексті повинні вживатися і великі, і малі літери;

·         слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.

Презентація повинна містити наступну інформацію:

-  Анкета педагога

-  Тема досвіду

-  Актуальність досвіду

-  Наукова основа досвіду

-  Мета, принципи

-  Форми, методи, прийоми реалізації досвіду

-  Структура досвіду

-  Дидактичне наповнення

-  Результативність досвіду

Обсяг презентації – до 10 слайдів.

 

Важлива роль адміністрації навчального закладу в атестаційний період – це складання об’єктивної характеристики на педагога, який атестується.

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцін­ка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у між­атестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає навчальний заклад. Нажаль, у процесі складання характеристики на педагогів, які атестуються у 2015-2016 н.р. керівники навчальних закладів іноді використовували більше літературну (художню), а не ділову мову. 

Характеристика діяльності педагогічного працівника повинна містити опис педагогічної діяльності педагога із зазначенням результатів проведених уроків, позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, участі педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо. Характеристика також розкриває результати педагогічної, науково-методичної, дослідницько-експериментальної експертизи діяльності педагогічного працівника та може містити відомості про нагородження відомчими та заохочувальними відзнаками різного рівня із зазначенням дати та номера підтвердного документа. При написанні характеристики потрібно спиратися на Типове Положення про атестацію педагогічних кадрів, використовуючи форми та формулювання щодо вимог до певної категорії та педагогічного звання.

Останній абзац характеристики містить у собі пропозиції щодо рішення атестаційної комісії на зразок: Паливода Ольга Іванівна відповідає займаній посаді та може бути атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії».

Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників

Відповідно до пункту 3.5 Типового положення про атестацію пе­дагогічних працівників, керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атес­туються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестацій­них листів.

Характеристика має відобразити:

Як педагог знає:

·         основні напрями та перспективи розвитку освіти;

·         Закон України «Про освіту»,

·         інші законодавчі акти і документи в галузі навчання і виховання;

·         навчальні плани, програми, підручники;

·         педагогіку, психологію та вікову фізіологію;

·         методику викладання, форми, методи навчаль­но-виховного процесу.

Як педагог виконує свої посадові обов’язки:

·           оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків

·           планування, навчання і виховання учнів;

·           відомості про професійну підготовку працівника, його творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості;

·           дані про участь працівника у роботі методичних комісій;

·           інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо

·           забезпечення умов для засвоєння програмного матеріалу на рівні державних вимог;

·           використання ефективних форм і методів;

·           вивчення індивідуальних особливостей учнів;

·           проведення позакласних заходів з предмету;

·           виховання учнів, підготовка їх до життя;

·           педагогічна етика та педагогічний такт педагога;

·           вимоги до учнів;

·           зв'язок з батьками;

·           підвищення свого професійного рівня.

 

За результатами аналізу були встановлені такі проблемні моменти в організації та проведенні атестації педпрацівників атестаційними комісіями різних рівнів:

Ø  недостатній рівень володіння державною мовою окремих керівників навчальних закладів і як наслідок – неякісне представлення педагогів, які атестуються;

Ø  написання заяв на проходження чергової атестації в навчальних закладах, що є порушенням Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

Ø  відсутність проходження курсів підвищення кваліфікації на момент складання списків педагогічних працівників які атестуються у поточному навчальному році;

Ø  вимога обов’язкової підготовки власних методичних розробок педагогічними працівниками які атестуються на присвоєння чи відповідність кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

 

Атестаційним комісіям та методичним службам необхідно звернути увагу на особливості атестації у 2016/2017 році:

1.       Організацію роботи щодо підвищення рівня володіння державною мовою окремих керівників навчальних закладів;

2.       Атестації підлягають усі керівні кадри та педагогічні працівники без виключення (п.1.1). Особливої уваги вимагає дотримання цієї норми щодо керівників гуртків, педагогів-організаторів, вихователів тощо. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад (п.3.23).

3.       Атестація здійснюється комісією на основі комплексного оцінювання педагогічної діяльності працівників (п.п.1.2; 3.3).

4.       При проведенні атестації керівних кадрів слід керуватися пунктами 1.1, 1.6, 1.9, 2.13, 2.14.1, 3.1, 3.4 – 3.9, 3.14 Типового положення і листом МОНУ від 10.09.2013 № 1/9-617.

5.       При проведенні атестації працівників психологічної служби слід керуватися п.п. 2.12 – 2.14 Типового положення та листом МОНУ від 20.01.2011 № 1/9-34.

6.       Рішення щодо перенесення атестації з поважних причин у випадках, передбачених п.п.3.20 - 3.21 Типового положення приймають атестаційні комісії відповідних рівнів (тобто ті, які присвоюють працівникові відповідну кваліфікаційну категорію).

7.       Терміни проведення та підстави щодо позачергової атестації врегульовані п.1.9 Типового положення.

8.       Атестація працівників, які суміщають посади, або працюють за сумісництвом, проводиться згідно з п. 3.23. Особливої уваги вимагає виконання планів атестації керівників-гуртків, вихователів ГПД, педагогів-організаторів, практичних психологів ЗНЗ, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, вихователів ДНЗ.

9.       Згідно з п.1.8. необхідною умовою атестації педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років. В іншому випадку працівник не може бути визнаний таким, що відповідає займаній посаді (п.3.16).

  1. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді (п.6.3).
  2. Характеристика діяльності педагогічного працівника, яку керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії до 1 березня (п.3.5), повинна містити оцінку, тобто пропоновані висновки щодо присвоєння працівникові певної кваліфікаційної категорії (звання). З цією пропозицією керівника педпрацівник ознайомлюється під підпис за 10 днів до засідання комісії.

 

Отже, підвищити рівень ефективності атестації керівних та педагогічних кадрів у 2016/2017 році можливо за рахунок:

-          суворого дотримання вимог нормативних документів;

-          здійснення комплексного оцінювання діяльності працівників із застосуванням параметрів і критеріїв оцінювання результативності професійної діяльності працівників за весь міжатестаційний період;

-          активізації залучення працівників до самоатестації;

-          продовження діяльності експертних груп.

 

 

Література з питань атестації педагогічних працівників

 

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 р. №1255/18550 зі змінами від 20.12.2011 р. №1473 та від 08.08.2013 р.  № 1135.  

2. Малишева О. Особливості ухвалення рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією. // Практика управління дошкільним закладом. – 2013. - №11. – С. 20-23.

3. Малишева О. Зниження керівником навчального закладу кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам. // Практика управління закладом освіти. – 2014. - №1. – С. 14-15.

4. Малишева О. Особливості ухвалення рішення про невідповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. // Практика управління закладом освіти. – 2014. - №1. – С. 10-13.

5. Малишева О. Присвоєння педагогічних звань. // Практика управління закладом освіти. – 2014. - №2. – С. 8-14.

6. Паливода І. Підготовка до атестації керівників закладів освіти. // Директор школи. – 2014. - №5. – С. 4-11.

 

Категорія: Мої статті | Додав: ЦАПК (08.09.2016)
Переглядів: 133 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Середа, 16.01.2019